33 - bolt (10pcs) M16x130 for flail hammer MFZ-Series